`FREE EBOOK ⇫ Azur (Azur, #1) ✓ PDF eBook or Kindle ePUB free

Yazar kendine has k lan en nemli zelli i bence g rd eyi okuyucunun g z nde de ya atabiliyor olu u Bir film izliyormu gibi ak c bir dille kitab n sonuna nas l geldi inizi bile anlam yorsunuz Foto raf sanat n n, bir foto raf n kitapta okunmas ve sanki g r yormu cas na g zde canlanabiliyor olu u, hele de d ll denilen foto raflarda bunu ba ar yor olu u, betimleme yetene inin en g zel rne i Liz gibi g l kad n karakterin ba rol olmas , akl ve zekas yla, ba ar s yla ba rol olma Yazar kendine has k lan en nemli zelli i bence g rd eyi okuyucunun g z nde de ya atabiliyor olu u Bir film izliyormu gibi ak c bir dille kitab n sonuna nas l geldi inizi bile anlam yorsunuz Foto raf sanat n n, bir foto raf n kitapta okunmas ve sanki g r yormu cas na g zde canlanabiliyor olu u, hele de d ll denilen foto raflarda bunu ba ar yor olu u, betimleme yetene inin en g zel rne i Liz gibi g l kad n karakterin ba rol olmas , akl ve zekas yla, ba ar s yla ba rol olmas ve bunun alt ndan kalkabilmesi ise ikinci ve di er g l taraf Bir an g l p bir an a layarak, tamamen dengesiz bir ayarda 1,5 g nde al yorum, malum bitirdim Ba lay nca elinden b rak lmayan kitaplardan, hep bir sonraki sat r merak ettirenlerden Yazar n ellerine, eme ine ama en nemlisi akl na ve yetene ine sa l k Serinin devam kitab n d rt g zle bekliyorum 3 Elime ald m andan itibaren b rakamad m resmen ve bir nefeste okudum, ke ke bitmeseydi dedi im kitaplardan Liz ve Jack i okumaya doyamad n z gibi sonu ise hi beklemedi iniz bir ekilde bitiyor S rprize haz r olun derim. Bu kitab n kmas s recinde destek olanlar diye bir isim alt nda bulundu um i in mutluyum Kitab okuyabilme f rsat n hen z yakalay p iki g nde bitirdim, olduk a s r kleyici oldu unun kan t bu, kitap okumaya yaln z geceleri vakit ay rabiliyorum zira ok s radan bir kitapm gibi okurken sonuna geldi im an t ylerimi diken diken eden ho bir finalle kar la mam beni ok memnun etti Sonra iyi ki okumu um dedim Yazar m z n ellerine sa l k Ama en ok da, beni bu yazar okumaya s rekli te vik Bu kitab n kmas s recinde destek olanlar diye bir isim alt nda bulundu um i in mutluyum Kitab okuyabilme f rsat n hen z yakalay p iki g nde bitirdim, olduk a s r kleyici oldu unun kan t bu, kitap okumaya yaln z geceleri vakit ay rabiliyorum zira ok s radan bir kitapm gibi okurken sonuna geldi im an t ylerimi diken diken eden ho bir finalle kar la mam beni ok memnun etti Sonra iyi ki okumu um dedim Yazar m z n ellerine sa l k Ama en ok da, beni bu yazar okumaya s rekli te vik eden can m arkada m inflames n y re ine sa l k Baz kitaplar vard r sizleri gereksiz doldurulmu sayfalar ile bayarlar Baz lar ise o kadar k sa yaz lm t r ki ama bu hikaye bu kadar k sa kapatilmamaliydi dersiniz Bu kitapta benim i in yle oldu larda ge en s renin ki yle iki g nl k bir gezi de il sonu ta daha ayr nt l verilmesini dilerdim Yazar n kalemini sevdim Neden acaba kendi ismini kullanmad diye akl mdan ge irmedim de de il Bir de yle bir nokta var ki ben erkek karakterin daha nce a k evlili i yapm ve kar s n Baz kitaplar vard r sizleri gereksiz doldurulmu sayfalar ile bayarlar Baz lar ise o kadar k sa yaz lm t r ki ama bu hikaye bu kadar k sa kapatilmamaliydi dersiniz Bu kitapta benim i in yle oldu larda ge en s renin ki yle iki g nl k bir gezi de il sonu ta daha ayr nt l verilmesini dilerdim Yazar n kalemini sevdim Neden acaba kendi ismini kullanmad diye akl mdan ge irmedim de de il Bir de yle bir nokta var ki ben erkek karakterin daha nce a k evlili i yapm ve kar s n kaybetmi ise 2 defa a k oldu u zaman ben nedense okta samimi hissetmiyorum o duygular nk ok ok oook fazla ilk e g z m z n i ine sokuluyor Yani adam n hala ge mi te ya ad n , oradan kopamadigini hissediyorum yle yani tavsiye ederim Sevimli bir kitapt ben sevdim Yaln z sadece betimlemeleri yetersiz buldum Ortam ok anlat lmam t Ke kedaha ok anlat lsayd Bi de Jack ok surats zd beee D sat n al n ve okuyun bu kadar net destek olan ekipte olup devam kitap n da okuyabilseydim ke ke dedim ama san r m o i i in biraz ge kalm m eheh pt rtt karma as d Art k b yle incecik ama i i dolu kitaplar okuyaca m, seri seri YA kitaplar benden uzak dursun bir s reli ine Kitaba yakla k 3 saat nce ba lad m Kitap o kadar ak c yd ki sanki kelimeler etrafimdan u arak uzakla t Tam anlam yla bir solukya okunabilecek bir kitap. Hay r Ben sepetteki portakal bile ekemem, inan n Sepetteki portakal dal nda ok g zel foto raflar m z var, 3 odadaY z mde kocaman bir g l msemeyle ba lay p, ayn ekilde bitirdi im kitapt r kendisi Karakterleri olsun, yaz m olsun on numara be y ld z, b yleun ye ilini, kurba an n mavisini, yerlilerin bile kahverengisini veren, rengarenk canl canl bir hikaye Foto raflar bile g z n z n n nde, o derece diyeyim Gezinin Ba lang cdiyince bile okuyanlar n akl nda bHay r Ben sepetteki portakal bile ekemem, inan n Sepetteki portakal dal nda ok g zel foto raflar m z var, 3 odadaY z mde kocaman bir g l msemeyle ba lay p, ayn ekilde bitirdi im kitapt r kendisi Karakterleri olsun, yaz m olsun on numara be y ld z, b yleun ye ilini, kurba an n mavisini, yerlilerin bile kahverengisini veren, rengarenk canl canl bir hikaye Foto raflar bile g z n z n n nde, o derece diyeyim Gezinin Ba lang cdiyince bile okuyanlar n akl nda bam diye patlayacakt r foto raf 3 Diyaloglar zorlaman n tesinde gayet do alLiz gibi bir ba rol m z var, genel heroine izgisinden uzak ve olmas gerekti i gibi, modern bir bayan, bilim insan Yan nda da ye il g zl foto raf m z var P Jack i anlatan en g zel kelime ye il bence, arkas ndan foto raf geliyor ilu.Bir ok sahneden al nt yapas m var Liz in u akta alb me bakt sahne hala a lama potansiyeli y ksek sahneler kategorisinde Hele ki Jack in d l ald k s m top ten favorilerdeSeni nas l g rd m g sterdim, hepsi bana d l verdi Lizsteki al nt y ezberledim art k, thank you very much.G n l rahatl ile tavsiye edilir Muhte emdi Hikaye ile alakal s ylenebilecek ok ey olsa da spoiler vermemek ad na ok fazla uzun bir yorum yapmayaca m Ama genel anlamda u kadar n s yleyebilirim ki maalesef ki g n m z modern zaman nda pek de g remedi imiz hissedemedi imiz aile, ba l l k, arkada l k, sevgi, birbirine sayg , ba ar gibi kavramlar n ok i e i lenecek ekilde gayet s per bir ak c l kla verilmi oldu u insan kimi zaman g l mseten o u zaman kalbini s tan bir kitap Y llard r kitap okuyan ve kitaplar konus Muhte emdi Hikaye ile alakal s ylenebilecek ok ey olsa da spoiler vermemek ad na ok fazla uzun bir yorum yapmayaca m Ama genel anlamda u kadar n s yleyebilirim ki maalesef ki g n m z modern zaman nda pek de g remedi imiz hissedemedi imiz aile, ba l l k, arkada l k, sevgi, birbirine sayg , ba ar gibi kavramlar n ok i e i lenecek ekilde gayet s per bir ak c l kla verilmi oldu u insan kimi zaman g l mseten o u zaman kalbini s tan bir kitap Y llard r kitap okuyan ve kitaplar konusunda zellikle son zamanlarda i hayat vs y z nden k s tl okuma s rem olmas ndan kaynakl ok se ici olan biri olarak kesinlikle tavsiye edebilece im ve okumaktan pi man olmayaca n z bir kitapt r Okuyun, okutturun `FREE EBOOK ↷ Azur (Azur, #1) ⇶ Zehir bilim uzman Profes r Liz Ehnore, kanser ve t m rlere are olmas umuduyla zehrini ara t raca Dendrobates Azureus mavi oklu zehirli kurba a projesi i in b t e ve destek al r ancak projesinde ona e lik edecek ve dergi i in hikayeyi olu turacak bir foto raf bulamazGen kad n ara t rmalar sonucu ajandas a k sadece tek bir foto raf bulabilir eski d ll foto raf ve kar s ld nden beri i i b rakm Jack McLaughlinJack y llar sonra bir projeye ad m atmak konusunda isteksiz olsa da, kendini evet derken bulur ve ikilinin her ad m tehlikeli vah i do a maceras ba lartp azurrkez masa