|KINDLE ♿ Pepper ♖ eBooks or Kindle ePUB free

Amazing, brought tears and laughter and just plain reality. It is unbelievable how this book of Tristan Hawkins is this underrated and unknown I can easily say if Tristan Hawkins was alive today, Britain should definitely had another Irvine Welsh Yes, actually on every page of this book, I felt like I am reading an Irvine Welsh masterpiece Tristan Hawkins made me feel how the characters feel on every page This is really a must read if you like reading Irvine Welsh and similar authors books I am looking forward to read his other book, The Anarchist It is unbelievable how this book of Tristan Hawkins is this underrated and unknown I can easily say if Tristan Hawkins was alive today, Britain should definitely had another Irvine Welsh Yes, actually on every page of this book, I felt like I am reading an Irvine Welsh masterpiece Tristan Hawkins made me feel how the characters feel on every page This is really a must read if you like reading Irvine Welsh and similar authors books I am looking forward to read his other book, The Anarchist Loved it Named my daughter after the main character |KINDLE ♋ Pepper ⚇ sis, hayattan ba ar l olarak intikam almaya azmetmi gen bir reklam yazar n n bu u urda kendine kar verdi i l mc l sava , kanl bir a k hikayesi e li inde anlat yor Fonda ise i d nyas n n inan lmaz temposu, koku mu lu u ve Londra n n kozmopolitli i yer al yor al t reklam irketinin gen yeteneklerinden Richard, daha yirmi ya nda hayat n istedi i y ne evirmi g r nmektedir Sa lam bir i i, h zl bir arabas ve i ten artakalan zaman n n t m n i ki ve uyu turucuyla ge irmesine yetecek kadar paras vard r Yak kl , zeki, bencil ve dolay s yla ba ar l d r Dengesiz ve fkeli Richard n hayat projesi, irkete yeni al nan gen sekretere s r ls klam a k olmas yla sekteye u rar K z l sa l , egzamal ve iyi huydu Pepper, bir tanr a olmaktan ok uzakt r k t giyinmektedir, yakata marifetli de ildir ve pek de g zel say lmaz K sacas reklam d nyas n n t rlar n rahatl kla g t ren Richard n ula mak istedi i hedef i in a las bir se imdir Bu ko ullar alt nda ba layan ili kileri do al olarak sarpa saracak, h zla psikolojik bir gelgite d n ecek ve Richard, neredeyse her eyini kaybetmesiyle sonu lanacak bir u uruma tepetaklak yuvarlanacakt rDaha nce Anar ist adl roman n yay mlad m z Britanyal yazar Tristan Hawkins in ilk roman olan sis, cesur anlat m ve tempolu mizah yla tan d k bir yk ye a rt c bir derinlik kazand r yor Hayat n karanl k y z ne g lerek bakmay ba aran, ba d nd r c bir dilde vurma yk s