DOWNLOAD ⛏ Çıplak ve Yalnız à eBook or Kindle ePUB free

DOWNLOAD ⛓ Çıplak ve Yalnız ⚞ Hayat n adil davrand bir kad n veya erke e hen z rastlamad m stedi ini almak kalbin kaderi de il K k ve yaln z oldu unu sanan bir kahraman n b y k ve kanl bir ge mi e yapt yolculukAmcam l nce ilk bana haber verdiler nanmad m Olmaz yle ey, dedim Oldu valla, dediler, amcan ld Ya tabii ki lm t r, ayr konu, ama ilk bana haber verdi inize inanm yorum, dedim nan, dediler, ilk sana haber verdik Sustum ve benimle konu an nefesin arkas ndaki bo lu u dinledim Yalan olsa bir h rt s , bir k p rt s , bir eysi mutlaka duyulurdu Do ru s yl yorlard Cidden amcam lm t ve ilk bana haber veriyorlard ok duyguland m Hayat mda ilk kez bir konuda ilk akla gelen isim oluyordum Peki, dedim, te ekk r ederim Gururum ok and Bunu hi unutmayaca m Ayr ca hepimizin ba sa olsun lenle l nmez Allah geride kalanlara sab r filan Ben m saadenizle gidip biraz a layay m yi geceler Telefonu kapatt m plak ve Yaln z son sayfas na dek elinizden b rakamayaca n z sars c bir roman Kitab n s r kleyici olmas n n yan s ra yazar n yaratt karakterleri bu denli iyi tan mas ve i d nyas bu denli karma k bir karakteri bu kadar anla l r ve g nl k a za ba l kalarak kaleme alabilmesi ola and. Sonunda bitti de, metro ahalisi olsun, marmaray ayakta dikileni olsun, merakl yol arkada lar mdan kurtuldum Siz siz olun, erotik a r ml ad olan kitaplar eski takvim ka d yla kaplay n yle toplu ta n n Halk hmm hem plak, hemi de yaln z diye hislene dursun, romandaki alem bamba ka Ana karakter Mesut Akarsu d nyan n en g c k, en karc , en ergenlikte tak l kalm ve galiba en yaln z adam , okuyucu kar s nda da adeta r l plak, bu kadar plak olunca da fazlas yla ger ek Bir l Sonunda bitti de, metro ahalisi olsun, marmaray ayakta dikileni olsun, merakl yol arkada lar mdan kurtuldum Siz siz olun, erotik a r ml ad olan kitaplar eski takvim ka d yla kaplay n yle toplu ta n n Halk hmm hem plak, hemi de yaln z diye hislene dursun, romandaki alem bamba ka Ana karakter Mesut Akarsu d nyan n en g c k, en karc , en ergenlikte tak l kalm ve galiba en yaln z adam , okuyucu kar s nda da adeta r l plak, bu kadar plak olunca da fazlas yla ger ek Bir l m haberiyle y llar sonra memleketi nye de bir tek kendisine kalan miras n pe ine d yor ve okuyucuyu mizah dolu abs rd dialoglar n, yer yer fantastik, fazlas yla da gotik bir atmosferin ortas nda b rak yor, sonras roman gibi roman Bana g re hikayenin kahraman bu kez l m plak ve yaln z olman n garipsenip ay planmad tek yer roman n 600 sayfas olmas biraz acayip gelmi ti onun i in almay d nm yordum ama o kadar iyi pazarlama stratejisi uyguluyorduki hangi siteye girsem ve ne zaman D R a girsim g z m n n ndeydi..Dayanamay p ald m ama tahmin etti im gibi oldu..500 unc sayfaya ula ncaya kadar geli me b l m bitiyor gibi gelirken aniden son 100 sayfada sonu b l m o kadar k sa tutulmu ki insan aradaki ba lant anlayam yor..Bu roman 250 sayfal k olmas gerekiyordu ama yazar niye b yle yapm anlam de ilim..Ama roman n 600 sayfas olmas biraz acayip gelmi ti onun i in almay d nm yordum ama o kadar iyi pazarlama stratejisi uyguluyorduki hangi siteye girsem ve ne zaman DR a girsim g z m n n ndeydi..Dayanamay p ald m ama tahmin etti im gibi oldu..500 unc sayfaya ula ncaya kadar geli me b l m bitiyor gibi gelirken aniden son 100 sayfada sonu b l m o kadar k sa tutulmu ki insan aradaki ba lant anlayam yor..Bu roman 250 sayfal k olmas gerekiyordu ama yazar niye b yle yapm anlam de ilim..Ama nihayetinde iyi ve ak c bir roman olmu Ac da hayat n bir par as.Kabul etmek,ta may bilmek laz m Para din,iman,h s m akraba tan maz Huzur bulman n tek yolu huzuru yaratmak ve bunu herkes i in yaratmak lm ler ve ld r lm ler i in.Unutulan ve kaybolanlar i in.Kemik ve et i in fke ve s k net i in.Susanlar ve saklananlar i in.Kalanlar ve de i enler i in.Gidenler ve d nemeyenler ve kal p delirenler i in.Bir huzur.Tek bir huzur herkese yetecek Anlamak renmek de ildir renmek olmas i in insan n ya amas ve korkuyu ke fetmesi gerekir nsan n sesi de i tiyse i inde bir ey lm demektir ok s r kleyici ve ger ek i bir roman Kitab n kahraman Mesut Akarsu nun ya ad klar ve d n m okuyucuya adeta ya anm hat ralar n, ger ek bir hikayenin anlat ld hissini uyand r yor nsan o d neme, nye ye yolculu a kar yor Bir rp da okunabilecek, Hamdi Ko un ak c slubuyla bezenmi bir roman.